Code of conduct

Code of conduct

UPPFÖRANDEKOD
(Code of Conduct)


INLEDNING
Nyahgruppen vill vara en ansvarsfull arbetsgivare. Verksamheten ska hanteras med respekt och hänsynstagande till mänskliga rättigheter, till människors säkerhet och hälsa samt till miljön. Det är såväl de anställdas som ledningens ansvar att säkerställa att denna uppförandekod efterlevs. Koden ger Nyahgruppen en vägledning om hur vi ska uppföra oss i olika situationer. Den skyddar oss och visar var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt uppförande. Alla uppmanas och förväntas rapportera brott mot denna uppförandekod.


GRUNDLÄGGANDE LAGAR OCH REGLER
Nyahgruppen ska respektera lagar och regler oavsett var verksamheten bedrivs.
Nyahgruppen ska respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna och internationella arbetsstandarder såsom dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.


Nyahgruppen accepterar inte Barnarbete i någon form. Om inte lokal lagstiftning föreskriver en högre åldersgräns, ska ingen som inte uppnått åldern för slutförd obligatorisk grundskola eller är yngre än 15 år anställas (eller 14 år om den nationella lagstiftningen så tillåter).
Tvångsarbete eller ofrivilligt arbete får inte tillämpas och anställda är fria att avsluta sin anställning efter skälig uppsägningstid, i enlighet med nationell lag eller avtal.
Nyahgruppen rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fack-föreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung.


Nyahgruppen värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling och lika villkor vid rekrytering, lönesättning, fortbildning och befordran hos anställda oavsett ras, religion, politisk uppfattning, kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp. Om antalet medarbetare överstiger 25 upprättas en jämställdhetsplan.
Alla anställda i Nyahgruppen behandlas med respekt och värdighet. Kroppsliga bestraffningar, fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp är förbjudna.
Så långt som tillämpliga lagar medger har alla anställda rätt att gå med i eller avstå från att gå med i fackliga organisationer. Det är således inte heller acceptabelt att vidta disciplinära eller diskriminerande åt-gärder mot arbetstagare som organiserar sig eller ansluter sig till en organisation för att på ett fredligt sätt tillvarata sina rättig-heter.
Ingen form av utpressning eller mutor, inklusive oegentliga erbjudande om betalningar till eller från anställda, eller organisationer, tolereras.


HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ
Nyahgruppen värnar om att anställda och övriga som vistas i våra lokaler ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Nyahgruppen ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbets-relaterade sjukdomar. Vi är observanta på vår arbetsmiljö och rapporterar omedelbart om riskfyllda situationer. Arbetsvillkor, arbetstider och lön för minderåriga med rätt att utföra visst arbete ska vara ändamåls-enliga med hänsyn till ålder. Det ska före-ligga en hälsosam balans mellan arbete och fritid för alla anställda.


MILJÖ
Nyahgruppen ska vara ett ansvars-tagande företag vad avser miljöfrågor och strävar efter att minska den egna verksamhetens påverkan på miljön. Gällande regler på miljöområdet ska alltid följas. Varor och material som kan medföra miljö- och hälso-risker ska undvikas.


RELATIONER MED AFFÄRSPARTNERS
Nyahgruppens kontakter med affärs-partners kännetecknas av opartiskhet och följer god affärssed. Nyahgruppen garanterar våra affärspartners integritet i fråga om affärshemligheter och alla andra sekretessbelagda affärsrelaterade uppgifter som vi tar del av i affärsverksamheten.
Nyahgruppen ska inte erbjuda affärs-partners några belöningar eller fördelar i övrigt. Inte heller får anställda hos Nyahgruppen ta emot eventuella personliga gåvor eller ersättningar från utomstående i en affärsrelation.
Uppförandekoden (Code of Conduct) gäller för all verksamhet inom Nyahgruppen och för alla parter som bidrar till Nyahgruppens produkter, tjänster och andra affärsaktiviteter.
Våra leverantörer är ansvariga för att säkerställa att dennes anställda och underleverantörer är informerade om Uppförandekoden (Code of Conduct) och att de uppfyller kraven.

NYAHGRUPPEN AB BOX 4016 Propellervägen 2, 390 04 Kalmar SWEDEN TEL +46(0)480 – 444 280
E-MAIL info@ahnviks.se, order@nybloms.se ORG.NR 556954-8653